Varför tar man bort en halv hjärna? Resultatet för 58 barn efter hemisfärektomi – Johns Hopkins erfarenhet: 1968 till 1996

Syfte: Att rapportera resultaten av de 58 hemisferektomier som utfördes på Johns Hopkins mellan 1968 och januari 1996.

Metoder: Journaler granskades för de 58 hemisferektomier som utfördes vid Johns Hopkins Medical Institutions av Pediatric Epilepsy Group under åren 1968 till 1996. Tjugosju operationer gjordes för Rasmussens syndrom, 24 operationer för kortikala dysplasier/hemimegalencefalier och 7 för Sturge-Webers syndrom eller andra medfödda kärlproblem. Enbart anfallskontroll verkade inte beskriva resultaten av ingreppet på ett adekvat sätt. Därför konstruerades en poäng som inkluderade anfallsfrekvens, motorisk funktionsnedsättning och intellektuellt handikapp. Denna poäng för sjukdomsbörda beskrev bättre barnets handikapp före och efter operationen.

Resultat: Perioperativ död inträffade hos 4 av 58 barn. Av de 54 överlevande barnen är 54 % (29/54) anfallsfria, 24 % (13/54) har icke-handikappande anfall och 23 % (12/54) har kvarstående anfall som i viss utsträckning stör funktionen. Minskningen av anfallen var relaterad till etiologin för den unilaterala epilepsin. Åttionio procent av barnen med Rasmussens, 67 procent av barnen med dysplasier och 67 procent av den vaskulära gruppen är anfallsfria eller har tillfälliga, icke-handicappande anfall. Alla operationer ansågs av föräldrarna och läkarna ha varit framgångsrika när det gäller att minska sjukdomsbördan. I 44 fall var ingreppet mycket framgångsrikt, i 7 fall var det måttligt framgångsrikt och i 3 fall var det minimalt framgångsrikt. Framgången var relaterad till etiologin, och tidig operation var att föredra.

Slutsats: Hemisfärektomi kan vara ett värdefullt ingrepp för att lindra anfallsbördan, läkemedelsbördan och den allmänna dysfunktionen hos barn med svår eller progressiv unilateral kortikal sjukdom. Tidig hemisfärektomi ökar visserligen hemiparesen hos barn med Rasmussens syndrom, men lindrar bördan av ständiga anfall och gör det möjligt för barnet att återgå till ett mer normalt liv. Hos barn med dysplasier kan en tidig operation göra det möjligt att återuppta en mer normal utveckling.

Lämna en kommentar