Ordlista för ljusmätning

A B C D E F G G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Absorptans

Dissipation av ljus (strålning) på en yta eller i ett medium, som orsakas av omvandlingen av strålningsenergi (ljusenergi) till en annan form av energi, vanligen värme, genom interaktion med materia. Absorptionen är den ”saknade biten” när man jämför den totala reflekterade och överförda energin med den infallande energin. Förhållandet mellan det totala absorberade strålnings- eller ljusflödet och det infallande flödet kallas absorptionsgrad. Standardenheten för absorptionsgrad är procent (%) eller en faktor mellan 0 och 1. Absorptionsgrad kan också härledas från transmissionen genom ett medium. Om %transmission för en viss våglängd är 70 % har materialet en absorptionsgrad på 30 %.

Aktinisk

Den egenskap hos strålning som anger dess förmåga att åstadkomma kemiska förändringar. I vår bransch används termen vanligen med hänvisning till UV-strålning och dess effekter på biologiska system. Aktiniska remsor används vid UV-bearbetning för att övervaka källornas intensitet. Färgen eller den optiska densiteten på remsan förändras med exponeringen. Se sidan Applikationer för risk för optisk strålning för en förteckning över ILT-ljusmätningssystem som används för att bestämma den aktiniska risken för en ljuskälla.

Ambient light

Ambient light är det ljus som diffunderas i den miljö som omger en detektor som mäter den optiska strålningen från en annan källa. Detta ljus bidrar till den signal som mäts från källan. För att göra giltiga mätningar måste bidraget från det omgivande ljuset eller bakgrunden subtraheras från varje mätning.

Apertur

Ett hål genom vilket strålningsenergi kan passera. Vinkelöppning är den vinkel genom vilken de mest divergerande strålarna kan passera genom ett hål eller en lins. Öppningen för en lins uttrycks ofta i termer av f/#. F/# är förhållandet mellan linsens brännvidd och dess diameter. Ett objektiv med en brännvidd på 100 mm och en diameter på 25 mm skulle ha en bländare på f/4.

Attenuator

En anordning som minskar mängden energi som når en sensor. Fördröjare används vanligtvis när strålningsenergin skulle mätta en detektor. QNDS-, QNDS2- och QNDS3-filtren är dämpare som minskar flödestätheten vid detektorn med faktorerna 10, 100 respektive 1000.

Bandbredd

Bandbredden beskriver storleken på ett spektralsegment. En bandbredd på 10 nm anger ett strålningsområde på 10 nm. Detta kan till exempel vara mellan 500nm och 510nm, 1000nm och 1010nm eller ett lika stort segment var som helst i spektrumet.

Bandeliminatorfilter

Ett bandeliminatorfilter låter våglängder ovanför och nedanför filtrets brytpunkt passera medan våglängder inom bandet undertrycks. Dessa filter kallas också notchfilter. Ett bandeliminatorfilter på 500 nm med ett bandpass på 10 nm skulle undertrycka våglängderna mellan 495 nm och 505 nm.

Breddning av ljuskäglan

Vinkelbredden av en ljuskägla vars spets ligger vid källan. Strålbredden definieras vanligen som den vinkel som en kägla som omfattar 90 % av energin utgör.

Svart kropp

En svart kropp är ett objekt som absorberar all strålningsenergi som träffar den. Vid upphettning avger en svart kropp ett väldefinierat karakteristiskt spektrum som kan användas för att karakterisera detektorers spektrala känslighet. Eftersom det inte finns någon perfekt svart kropp används simulatorer för svarta kroppar för detta ändamål.

Kalibrering

Processen att normalisera signalen från en detektor till den från en detektor som definierats som en standard (vanligen definierad av National Institute of Standards and Technology (NIST) under identiska belysningsförhållanden). Kalibrering kan också ske genom användning av en standardkälla (lampa) vars utgångsenergi vid specifika våglängder och mätningsavstånd kan spåras till den standardlampa som definieras av det styrande standardiseringsorganet (NIST).

Candela (cd)

Den nuvarande SI-enheten för ljusstyrka. En candela motsvarar 1 lumen/steradian. Används för att uttrycka både strålintensitet (Beam Candela) och genomsnittlig sfärisk intensitet (Mean Spherical Candela). Även kallad Candlepower (cp).

Candela, strål (cd eller eff cd) fotometrisk intensitetsmätning

Sampling av en mycket smal vinkel av den ingående strålen, strål candela är endast representativ för lumen per steradian vid strålens toppintensitet. Provtagningsvinkeln behöver inte definieras. Kan mätas i candela (cd) för fasta källor eller effektiv candela (eff cd) för blinkande källor.

Candela, effektiv (eff cd)

Enhet för ljusstrålens intensitet som har viktats med hänsyn till det mänskliga ögats ökade känslighet för en blinkande källa.

Candela, medelvärde för sfärisk (cd) fotometrisk intensitetsmätning

Ljusstyrkan hos en källa uttryckt i candela. Mätt i en integrerande sfär är medelvärdet av sfärisk candela källans totala effekt i lumen dividerat med 4pi steradianer i en sfär.

Candlepower (cp)

Gammal definition av ljusstyrka. En ljusstyrka (cp) var ljusstyrkan hos ett standardljus av valvax, som vägde 1/6 lb, hade en diameter på 7/8 tum och brann 120 korn i timmen. Den nuvarande SI-enheten för ljusstyrka är candela (cd). En candela (cd) är detsamma som en ljusstyrka, så en källa med en ljusstyrka på 10 candela kan kallas en källa med 10 ljusstyrka.

CCD

En CCD (charge coupled device) är en ljusdetektor med hög känslighet främst i det synliga spektrumet. CCD:er tillverkas vanligtvis i antingen linjära eller tvådimensionella matriser som består av upp till miljontals enskilda detektorelement. 2D-versionerna används för bildinspelning och finns i de flesta digitalkameror som används i både vetenskapliga och konsumenttillämpningar.

Kromaticitet

Färgaspekterna av färg som är förknippade med färgton och mättnad utan att hänvisa till ljusstyrka.

Kromaticitet (CIE) koordinater

Proportionerna av de standardiserade tristimulusvärdena som används vid färgmatchning. Färger jämförs med hjälp av deras CIE X-, Y- och Z-koordinater.

CIE

CIE (Committee Internationale de l’Eclairage) är den internationella standardiseringsorganisationen för belysning och färgseende.

Färgtemperatur

Färgtemperaturen avser den temperatur, i grader Kelvin, som en svart kropp måste upphettas till för att få en färg som liknar referensens. En 40W glödlampa har en färgtemperatur på ca 2680K medan dagsljus vid middagstid har en färgtemperatur på ca 5500K.

Kosinkollektor

En kosinkollektor är en genomskinlig ljuskollektor som kompenserar för normal blockering av strålning från plana ytor. Kosinkollektorn tar prover av strålningen enligt cosinuslagen genom halvklotet ovanför ytan. En kosinkollektor kan också kallas en lambertiansk yta.

Kosinallag (Lamberts kosinallag)

Flödet per enhet fast vinkel som lämnar eller kommer in i en yta är proportionellt mot vinkelns cosinus med avseende på det som är normalt till ytan. I en kosinuskollektor kommer de strålar som träffar ytan i en vinkel på 60° från vertikalen att ha ett bidrag på 0,5 (cosinus av 60°) som identiska strålar som anländer vertikalt.

Cutoff Filter

Ett filter som inte släpper igenom ljus med våglängder som är kortare än cutoff-våglängden och som släpper igenom ett brett band av våglängder över cutoff-våglängden. Avgränsningsvåglängden specificeras vid någon punkt längs övergången från maximal transmission till 0 transmission. Samma filter kan ha olika avgränsade våglängder beroende på den angivna %-transmissionen. Samma filter kan specificeras som ett 500nm cutoff-filter med 50 % transmission som referens eller ett 485nm cutoff-filter om specifikationen är 5 % transmission, där transmissionen vid 485nm är 5 %.

Mörkeranpassning

Förmågan hos det mänskliga ögat att anpassa sig till låga ljusnivåer.

Mörkersignal (ström)

Mörkersignalen är den signal som flödar i en fotodetektor när det inte finns någon optisk strålning som träffar den. Denna signal skapas i detektorn och förstärkningskretsarna på grund av termioniska (temperatur) effekter.

Densitometer

En densitometer mäter opaciteten eller absorptionsförmågan hos ett material. Mätningen uttrycks vanligen i AU (absorberingsenheter) eller OD (optisk densitet).

Diffraktionsgaller

Ett diffraktionsgaller är en optisk komponent som separerar ljuset i dess ingående våglängder. Den är funktionellt likvärdig med ett prisma och sprider ljuset i dess spektrum genom att använda rännor för att diffraktera ljuset. Diffraktionsvinkeln är en funktion av våglängden.

Diffus reflexion

Förhållandet mellan det infallande flödet och det reflekterade flödet från en spridande yta i motsats till en mycket riktad eller spegelblank (spegelliknande) yta.

Dynamiskt omfång

Det dynamiska omfånget är förhållandet mellan den maximala mätbara signalen före mättnad och den minimala mätbara signalen över bruset. Vanligtvis uttrycks det dynamiska området i antingen decennier (potenser av 10) eller bitar (potenser av 2). Ett dynamiskt område på 5 decennier innebär att det finns en faktor 100 000 mellan de maximala och minimala signaler som kan mätas med apparaten. Ett dynamiskt område på 16 bitar (264) indikerar en faktor 65 532 mellan de minsta och största mätbara signalerna.

Dynamiskt område uttrycks också i db (decibel), definierat som 10 log10 (största signal / minsta signal). Fem decenniers dynamiskt omfång är lika med 50 db.

Einstein

En energienhet som motsvarar den energimängd som absorberas av en molekyl av ett material som genomgår en fotokemisk reaktion enligt Stark-Einstein-lagen.

Elektromagnetisk strålning

Strålning som sänds ut av vibrerande laddade partiklar. En kombinerad svängning av elektriska och magnetiska fält som fortplantar sig genom rymden med ljusets hastighet. Det elektromagnetiska spektrumet är teoretiskt sett oändligt och omfattar gamma-, röntgen-, UV-, synliga, IR-, mikrovågor och radiovågor.

Emissivitet

Förhållandet mellan ett objekts utstrålning och den utstrålning som avges av en svart kropp vid samma temperatur och våglängd.

Energitäthet

Strålningsenergi som anländer till en yta per ytenhet, vanligen uttryckt i joule eller millijoule per kvadratcentimeter (J/cm² eller mJ/cm²). Det är tidsintegralen av irradiansen. (Andra termer som används är ”strålningsexponering”, ”ljusdos” och ”total effektiv dos”).

Etendue

Också kallad genomströmning för ett optiskt system, är produkten av dess ingångsöppning och den fasta vinkeln i vilken ljuset kan accepteras vid denna öppning.

Exitans

Flöde som lämnar en yta per ytenhet.

Exponering

En vanlig, men löst använd, term för energitäthet, eller strålningsflödestäthet, på en yta. (Det är en exakt definierad term vid EB-härdning: 1 Gray (Gy) = 1 J/kg , ett mått på absorberad energi per masseenhet). I andra tekniker gäller termen vanligen för energi som absorberas i det aktuella mediet, men vid UV-härdning är termen endast likställd med den strålningsenergitäthet som når ytan av det aktuella mediet. . Kan också kallas ”dos” eller ”dosering”.

Filament

En tunn metalltråd som avsiktligt är placerad inuti en glödlampa och som genererar strålning i det synliga, infraröda och ultravioletta området när elektrisk ström passerar genom den. Volframmaterial används ofta, eftersom det har stor draghållfasthet, är mycket hållbart och kan upphettas mycket nära sin smältpunkt utan att snabbt avdunsta. Lampfilament erbjuds i en mängd olika utföranden optimerade för specifika tillämpningar.

Filamentbeskrivning

En filamentbeskrivning består av en prefixbokstav, för att ange om tråden är rak eller upprullad, följt av en siffra för att ange filamentets placering på stöden. Prefixbokstäverna är vanligtvis ett av tre alternativ

    • S – Rak, filamentet har ingen spole
    • C – Spolad, filamentet är upprullat till en spiralformad spole
    • CC – Spolad spolad, den spiralformade spiralformade filamentet är upprullat igen till en annan spiralformad spole.

Flux

Energin per sekund (effekt) i en ljusstråle uttryckt i watt eller joule/sekund. (Strålningseffekt). I fotometriska mätningar är ljuskraften typiskt uttryckt i lumen (lm) .

Footcandle (fc) fotometrisk mätning

Footcandles är en enhet för mätning av belysningsstyrka (hur mycket ljus som träffar en punkt på en yta). En footcandle motsvarar 10,764 lux.

Footlambert (fl) fotometrisk mätning

En enhet för luminans som motsvarar 1/p candela /ft2.

Germicid

Alla biologiska organismer innehåller DNA. DNA är nödvändigt för reproduktionen. Optisk strålning i UVC-området kan bryta de molekylära bindningarna i DNA och effektivt döda mikroorganismer. Keimdödande UV-lampor används för vattenbehandling, sterilisering av livsmedel och deras behållare samt luftrening, särskilt i sjukhusmiljöer.

Hefner Unit fotometrisk mätning

En enhet för ljusstyrka som är lika med 0,9 stearinljus.

Ljusstyrka fotometrisk egenskap

Ljusflöde som infallit per areaenhet av en yta. 1 lumen/m² = 1lux.

Infrarött (IR)

Den osynliga delen av det elektromagnetiska spektrumet som sträcker sig från 0,75 mikrometer till 1000 mikrometer. Strålning i det nära infraröda (NIR) ger känslan av värme.

Integrerande sfär

En ihålig sfär belagd med en vit diffusionsbeläggning i det inre. Den används för att mäta diffus reflektion och transmittans hos objekt eller det totala flödet från en källa som är helt inuti.

Intensitet

Flödet per fast vinkel. Radiometriska mätningar görs i W/sr. Fotopiska mätningar görs i lumen/sv.

Invers kvadratlag

Invers kvadratlag korrelerar den relativa intensiteten vid varierande avstånd från en punktkälla. Den relativa intensiteten minskar med en faktor som motsvarar kvadratroten av avståndsskillnaden. Om t.ex. intensiteten är 16 W/m² på 2 meters avstånd från en källa, kommer den att vara 4 W/m² på 4 meters avstånd och W/m² på 8 meters avstånd. För utbredda (icke-punktkällor) närmar sig intensitetsfallet den omvända kvadratlagen på ett avstånd som motsvarar fem gånger källans diameter.

Irradians radiometrisk egenskap

Strålningsflöde som infaller per ytenhet på en yta; den effekt som infaller per ytenhet. Den radiometriska måttenheten är W/m² eller faktorer därav (mW/cm²). De fotometriska måttenheterna är lumens/m², lux, phot och footcandles.

Joule (J)

Joule är SI-enheten för energi.

Lambertiansk yta

En yta vars emission eller spridning följer Lamberts kosinallag, där den strålningsintensitet som lämnar en yta är proportionell mot cosinus av vinkeln från ytans normal. Se Cosinuskollektor.

Linearitet

Precisionen med vilken det finns ett direkt samband mellan den infallande strålningen och det resulterande mätvärdet upp till en mättnadspunkt. En linjäritet på 1 % innebär att förhållandet mellan det uppmätta värdet och den infallande strålningens värde inte varierar mer än 1 % från det absoluta värdet.

Lumen (lm) fotometrisk mätning

Lumen är den fotometriska enheten för effekt. Det är det flöde som avges i en enhet fast vinkel av en punktkälla som har en candela ljusstyrka.

Luminans fotometrisk egenskap

Flödestäthet per enhet fast vinkel.

Lux radiometrisk mätning

S.I. enhet för belysningsstyrka som är lika med 1 lumen per kvadratmeter.

Mean Spherical Candlepower (MSCP)

Ljusstyrka hos en ljuskälla. MSCP-värdet för en lampa mäts vid konstruktionsspänningen och är den totala mängden ljus som avges från en ljuskälla i ALLA riktningar (mätt i en integrerande sfär).

En MSCP motsvarar allt ljus som avges från alla riktningar av ett standard spermacetiljus. Medelvärdet av sfärisk ljusstyrka är den allmänt accepterade metoden för att bedöma det totala ljusflödet från miniatyrlampor. 1 MSCP motsvarar 12,57 (4 pi) lumen.

Mikron
En längdenhet som är lika med 10-6 m. Infraröda våglängder mäts vanligen i mikrometer.

Monokromator

En monokromator är en anordning som med hjälp av ett diffraktionsgaller eller prisma sprider ljuset i ett spektrum av dess ingående våglängder. Det dispersiva elementet roteras så att endast ett smalt (monokromatiskt) ljusband tillåts lämna monokromatorn genom en smal öppning eller spalt.

Nano

Prefix som betecknar 10-9. En nanowatt (nW) = 10-9 watt.

Nanometer (nm)

En längdenhet som motsvarar 10-9 m. Förkortas nm. Vanligt använd enhet för att definiera ljusets våglängd, särskilt i det elektromagnetiska spektrumets UV- och synliga områden.

Småbandigt filter

Ett smalbandigt filter tillåter endast ett begränsat antal våglängder att passera genom det. Smalbandsfilter specificeras vanligen med en specifik central våglängd, ett bandpass som anger det område av våglängder som passerar genom det och en % transmission vid gränserna för bandpasset. Ett smalbandigt filter på 500 nm med ett bandgenomsläpp på 10 nm och en 5-procentig avgränsning släpper igenom våglängderna mellan 495 nm och 505 nm. Transmittansen över och under dessa våglängder kommer att vara mindre än 5 %.

Neutraltäthetsfilter

Ett filter som minskar intensiteten hos det ljus som passerar genom det utan att ändra den relativa spektralfördelningen av energin. Neutrala tätheter ges av logbasen 10 av deras dämpning. En dämpning på 100 ger en Neutral Desnity (ND) på 2. Se Optical Density.

Nit (nt) fotometrisk mätning

En måttenhet för ljusstyrka (luminans) som är lika med en candela per kvadratmeter.

Noise Equivalent Irradiance (NEI)

Den strålningsflödestäthet i W/cm2 som krävs för att producera en signal som är lika med det inneboende bruset i detektionssystemet. Ingångsstrålning vid vilken förhållandet mellan signal och brus är 1.

Noise Equivalent Power (NEP)

Strålningseffekten, vid en specificerad våglängd och bandpass, som ger en utgångssignal från en detektor som är likvärdig med det inneboende bruset i den detektorn.

Normal

Normalen är den axel som är dragen vinkelrätt mot en belyst yta. Normalen är den referens från vilken reflekterande, diffraktiva och refraktiva vinklar mäts. En stråle med en infallsvinkel på noll grader anländer vinkelrätt mot en yta. En stråle med 90 graders infallsvinkel är parallell med en yta och får inte träffa den.

Notchfilter

Se bandeliminatorfilter.

Opacitet

Mått på ett materials förmåga att blockera ljus. Det motsvarar reciproken av materialets transmittans.

Optical Chopper

En mekanisk eller elektrooptisk anordning för att med jämn frekvens låta en ljusstråle passera och avbrytas.

Optical Density (OD)

Mått på transmittansen T genom ett optiskt medium. OD = -log10T. En OD på 1 motsvarar 10 % transmission. Ett filter med OD 2 skulle ha en transmission på 1 %.

Peak Irradiance UV-härdning

Den intensiva toppen av fokuserad effekt direkt under en lampa. Den maximala punkten i strålningsprofilen. Mäts i irradiansenheter (W/cm²).

Phot (ph) fotometrisk mätning

En mätenhet för belysningsstyrka. En fot = 10 000 lux (lx).

Fotodiod

En fotodiod är en halvledaranordning med två elektroder och en optisk strålningskänslig förbindelse där den omvända strömmen varierar med belysningen. Våglängdskänsligheten är en funktion av de material som används i anordningen. Fotodioder av kisel är känsliga i större delen av det synliga spektrumet. InGaAs-fotodioder är känsliga i NIR-området av spektrumet. GaP-fotodioder används för UV-området i spektrumet.

Fotodynamisk terapi

Användning av optisk strålning för att bota medicinska sjukdomar. Fotodynamisk terapi används vid behandling av hudåkommor som psoriasis, gulsot hos nyfödda och på senare tid vid behandling av vissa typer av cancer.

Fotometer

En anordning för att mäta ljusstyrka eller luminans. En fotometer använder ett fotopiskt filter som har ett bandpass som är anpassat till det mänskliga ögats respons. De S.I.-enheter som används är lumen och lux.

Fotomultiplikatorrör (PMT)

Ett fotomultiplikatorrör är en vakuumanordning där en fotokatod avger elektroner när den utsätts för ljus. Elektronerna accelereras sedan genom elektrostatiska fält till metallplattor där ett större antal sekundära elektroner avges. Detta upprepas i flera steg. Detta förstärker strömmen med många tusen.

Fotopisk

Har en känslighetskarakteristik som liknar det mänskliga ögats reaktion. Ett fotopiskt filter har ett bandgenomsläpp mellan 400 och 700 nm med sin högsta transmission vid 550 nm med en spektral responsivitet som specificeras av CIE.

Fotoresist

Ett kemiskt ämne som blir olösligt när det utsätts för ljus. Genom att exponera fotoresist genom en mask kan elektriska kretsar skapas genom att tvätta de oexponerade områdena och etsa materialet nedanför. Fotoresister är vanligtvis optimerade för specifika områden av UV-spektrumet som specificeras som UVC, UVB och UVA beroende på vilken typ av lampa som används för exponeringen.

Fotostabilitet

Många kemiska produkter, både medicinska och skyddande beläggningar, kan brytas ned när de utsätts för ljus. Mätningar av fotostabiliteten görs för att fastställa de huvudsakliga våglängder som är ansvariga för nedbrytningen och den exponeringsmängd (dos) som krävs för att skapa en förändring som är skadlig för produktens effekt. Vid fotostabilitetsstudier måste effekterna av ljusets synliga våglängder skiljas från effekterna av UV-ljus. Vanligtvis används två detektorer med filtrering som begränsar varje mätning till endast ett spektralområde.

Pico (p)

Prefix som anger 10-12. En pW = 10-12 watt.

Radians radiometrisk mätning

Strålningseffekt per enhet källarea per fast vinkel. W/m²/steradian.

Radiant Emittance radiometrisk mätning

Strålningseffekt som avges till en hel sfär (4p steradian) av en enhetskälla, uttryckt i W/m². En integrerande sfär används vanligtvis för att göra denna mätning.

Radiant Exitance radiometrisk mätning

Strålningsflödet per ytenhet som avges från en källa.

Radiometer

En anordning för att mäta intensiteten eller ackumuleringen av strålningsenergi. Råd om val av radiometer.

Radiometri

Vetenskapen om strålningsmätning. Detektering och mätning av strålningsenergi antingen vid specifika våglängder eller bandpassager eller som en funktion av våglängden över ett brett spektrum. Mätning av ljusets växelverkan med materia vad gäller absorption, transmission och reflektion.

Ray

Den geometriska representationen av en ljusväg genom ett optiskt system.

Reflektans

Kvoten mellan reflekterat flöde och infallande flöde från en yta. I vissa fall kan mätningen göras med antingen den spekulära eller diffusa komponenten av det totala reflekterade flödet. Reflektansen uttrycks i procent.

Relativ spatial responsivitet

En detektors relativa spatiala responsivitet anger acceptansvinkeln och den procentandel av den infallande strålningen i den vinkeln som kommer att träffa detektorn. Mätningen görs vanligen i jämförelse med en perfekt lambertiansk yta.

Responsivitet (spektralkänslighet)

Svaret eller känsligheten hos ett system som en funktion av den infallande våglängden. Inom radiometri är det en anordnings utgångsvärde i förhållande till våglängden.

Mättnad

Ett tillstånd där strålningsflödestätheten överstiger antingen eller kapaciteten hos en fotodetektor att emittera elektroner i ett linjärt förhållande till det infallande flödet och/eller där den ström som produceras av detektorn överstiger elektronikens kapacitet att mäta strömmen på ett linjärt sätt.

Skotopisk

Relaterat till det mänskliga ögats våglängdsresponsivitet under mörkeranpassade förhållanden.

Känslighet

Kvoten mellan utgångssignalen från en detektor och ingångssignalen. Detta kan också uttryckas som den minsta instrålningsnivå som ger en utsignal som överstiger detektorns brusnivå, dvs. där S/N är större än 1.

SI

Systeme Internationale d’Unities; det internationella metriska enhetssystemet.

Spectral Response

Måttet på en detektors relativa känslighet som en funktion av den infallande våglängden. En typisk spektral responskurva visar känsligheten i procent vid en given våglängd i förhållande till våglängden för maximal känslighet.

Spektrometer / spektrograf

En anordning som mäter interaktionen mellan ljus och material som en funktion av våglängden. En spektrometer är vanligtvis en monokromator med en integrerad detektor. En spektrograf har ingen utgångsspalt, vilket gör det möjligt att mäta ett brett band av våglängder samtidigt med hjälp av en multielementdetektor eller en fotografisk platta.

Spekulärreflektion

Reflektion från en spegelliknande yta där koherensen hos den infallande strålen bibehålls i den reflekterade strålen. Detta står i motsats till diffus reflektion där det reflekterade ljuset sprids i alla riktningar på ett Lambertian-liknande sätt.

Steradian (sr)

Enheten för den solida vinkeln som understöds av ett område på en sfärs yta är lika med kvadraten på sfärens radie. En steradian kan visualiseras som en konisk sektion med en fast vinkel på cirka 66°.

Stilb (sb) fotometrisk mätning

En enhet för luminans som är lika med 1candela/cm².

”T”-nummer för en lampa

Lampans ”T”-nummer är lampans diameter i steg om 1/8 tum. En ”T-1”-lampa är 1/8 tum i diameter, en ”T-2”-lampa är 1/4 tum i diameter osv.

Talbot fotometrisk mätning

SI-enheten för ljusmängden uttryckt i lumen-sekunder.

Thermokoppling Termopile

En anordning som består av olikformiga metaller där en liten ström produceras som en funktion av temperaturskillnaden mellan materialen vid korsningen. Termokopplar kan användas för mätning av strålning i det infraröda spektrumområdet.

Transmittans

Kvoten mellan den strålningseffekt som överförs genom ett material och den infallande strålningseffekten. Transmittansen uttrycks vanligen i procent. Ett filter med 50 % transmittans (vid en viss våglängd) absorberar hälften av det infallande ljuset och låter hälften av det passera igenom.

UV (ultraviolett)

Den osynliga delen av det elektromagnetiska spektrumet med våglängder mellan 1 nm och 400 nm.

UVA

Den del av UV-spektrumet som täcker våglängdsområdet mellan 320 nm och 400 nm. Detta spektralområde används för många medicinska, UV-härdande och fotolitografiska tillämpningar. Jordens atmosfär (vid havsnivå) absorberar alla våglängder som är kortare än UVA. Långvarig exponering för UVA-strålning orsakar solbränna.

UVB

UVB är den del av UV-spektrumet som täcker våglängdsområdet mellan 280nm och 320nm. UVB-strålning används vanligtvis vid UV-härdning och fotolitografiska tillämpningar samt vid vissa medicinska tillämpningar. Exponering för UVB-strålning (från lampor eller ljusbågar) kan orsaka allvarlig solbränna och ögonskador.

UVC

UVC är den del av UV-spektrumet som sträcker sig från 190nm till 280nm. UVC används vanligtvis i vattenbehandlings- och steriliseringstillämpningar. UVC används också vid UV-härdning och fotolitografi i mikroelektroniktillämpningar. Exponering för UVC-strålning (från lampor, ljusbågar eller lasrar) kan orsaka allvarliga biologiska skador.

VUV (vacuum ultraviolet)

VUV är den del av UV-spektrumet som ligger under 190 nm. Elektromagnetisk strålning under 190 nm absorberas av luftens syre. Fysikaliska eller kemiska interaktioner som kräver VUV-strålning måste utföras i en kväverensad miljö ned till 160 nm eller i en vakuumkammare under 160 nm.

Visibelt spektrum (VIS)

Den synliga delen av spektrumet sträcker sig mellan 400 nm och 700 nm (enligt CIE). Det omfattar de våglängder av ljus som det mänskliga ögat kan uppfatta.

Watt (W) radiometrisk mätning

Watt är en enhet för effekt eller arbete. En Watt motsvarar en Joule/sek.

Våglängd

När elektroner vibrerar producerar de oscillerande vinkelräta elektriska och magnetiska fält. Avståndet mellan på varandra följande fältintensitetsmaxima definieras som våglängden. Dessa avstånd för synlig strålning är mycket små och uttrycks vanligen i enhetslängden nanometer (nm).

KRAFT:

1 watt (W):
= 0.27 lm @ 400 nm
= 25.9 lm @ 450 nm
= 220.0 lm @ 500 nm
= 679.0 lm @ 550 nm
= 683.0 lm @ 555 nm
= 430.0 lm @ 600 nm
= 73.0 lm @ 650 nm
= 2.78 lm @ 700 nm

l lumen (lm)
= 1,465 x 10-3 W @ 555 nm
= 7,958 x 10-2 candela (4p sr)

1 joule (J)
= 1 watt*sekund
= 1 x 107 erg
= 0.2388 gram*kalorier

1 lm*sekund
= 1 talbot (T)
= 1,464 x 10-3 joule @ 555 nm

IRRADIANS:

1 W/cm²
= 1 x 104 W/m²
= 6,83 x 106 lux @ 555 nm
=14.33 g*cal/cm²/min

1 lm/m²

= 1 lux
= 1 x 10-4 lm/cm²
=1 x 10-4 phot (ph)
= 9.290 x 10-2 lm/ft²
= 9.290 x 10-2 fotljus (fc)

INTENSITET:

1 watt/steradian (W/sr)
= 12.566 watt (isotropisk)
= 683 candela @ 555 nm

1 lumen/steradian (lm/sr)
= 1 candela (cd)
=12.566 lumen (isotropisk)
= 1.464 x 10-3 W/sr @ 555 nm

RADIANS:

1 W/cm²/sr
= 6.83 x 106 lm/m²/sr @ 555 nm
= 683 cd/cm²@ 555 nm

1 lm/m2/sr
= 1 candela/m² (cd/m²)
= 1 nit
= 1 x 10-4 lm/cm²/sr
= 1 x 10-4 cd/cm²
= 1 x 10-4 stilb (sb)
= 9.290 x 10-2 cd/ft²
= 9,290 x 10-2 lm/ft²/sr
= 3,142 apostilbs (asb)
= 3,142 x 10-4 lamberts (L)
= 2,919 x

Lämna en kommentar