Generisk imatinib jämfört med Gleevec i CP-CML: Patientresultat i tre länder

Följande artikel innehåller reportage från American Society of Hematology (ASH) 2018-mötet. Klicka här för att läsa mer av Cancer Therapy Advisors konferensbevakning.

SAN DIEGO – Patienter med kronisk fas kronisk myeloisk leukemi (CP-CML) som behandlades i första linjens behandling med generiskt imatinib visade sig ha en högre frekvens av behandlingssvikt vid 3 månader och sämre progressionsfri överlevnad (PFS), händelsefri överlevnad (EFS), och total överlevnad efter 24 månader jämfört med patienter som fick varumärkesversionen av läkemedlet (Gleevec®, eller Glivec® utanför USA), enligt data som presenterades vid 2018 American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition i San Diego, Kalifornien.1

För att utvärdera utfallet för patienter som behandlades med frontline Gleevec eller generiskt imatinib analyserade forskarna data från totalt 445 patienter på 19 centra i 3 länder (Gleevec, 285 patienter; generiskt imatinib, 160 patienter). De jämförde prospektiva effektresultat från patienter som inledde behandling med generiskt imatinib i Brasilien och Argentina mellan januari 2015 och september 2017, samt i Italien från februari 2017 till juli 2017; med retrospektiva effektresultat från patienter som fick den märkesbaserade versionen av läkemedlet i Brasilien från januari 2010 till december 2011, och i Italien mellan februari 2010 och juli 2017.

I alla kohorter inleddes behandlingen med antingen den märkestillverkade eller generiska formen av imatinib 6 månader efter diagnosen. Svar på läkemedlet mättes med hjälp av European Leukemia Net (ELN) 2013-kriterier.

Fortsätt läsa

Och även om resultaten från multicenterstudien av kohorttyp, som var av observationskaraktär, tydde på att effekten av märkesversionen av läkemedlet var överlägsen den generiska motsvarigheten – andelen behandlingsbortfall efter 3 månader var 7 % och 16 % med Gleevec respektive generisk imatinib (P = .004) – denna uppenbara behandlingsfördel med Gleevec bibehölls inte: efter 6 månader fanns det inga signifikanta skillnader i behandlingsbortfall mellan läkemedlen (12 % för Gleevec mot 15 % för generiskt imatinib; P = 0,395).

Efter 24 månader fastställdes dock att den totala överlevnaden (OS), PFS och EFS var högre för märkesläkemedlet jämfört med det generiska läkemedlet: (99 % vs 94 %, P = .013), (98 % vs 94 %, P = .023) respektive (72 % vs 56 %; P < .0001). Det fanns inga skillnader i OS och PFS i Sokal-grupperna med låg risk.

Medianuppföljningen var 25 månader (intervall 0-71) och 11 månader (intervall 0-31) för patienterna i grupperna med Gleevec respektive generiskt imatinib (P < .0001).

Det fanns 3 fall vardera av progression i behandlingsgrupperna med Gleevec och generiskt läkemedel. Frekvensen av biverkningar av grad 3 till grad 4 i de olika grupperna var likartad.

Interessant nog gjorde 40 % av de patienter som avbröt behandlingen med sin initiala frontlinjebehandling det faktiskt för att göra övergången från Gleevec till generiskt imatinib. Som ett resultat av detta censurerades 114 patienter som bytte från Gleevec till generiskt imatinib från studien.

Andra orsaker till att behandlingen avbröts i Gleevec- respektive generiskt imatinib-armarna var bland annat resistens (19,7 % vs 47,5 %), intolerans (15,3 % vs 23,7 %), bristande följsamhet (4,4 % vs 3,4 %), dödsfall (2,0 % vs 6,8 %), inträde i klinisk prövning (0,5 % vs 10,2 %), progression (2.0 % vs 5,0 %), graviditet (0 vs 3,4 %).

I presentationen påpekade Katia Pagnano, MD, NCT do Sangue Hemocentro UNICAMP, University of Campinas, Campinas, SP, Brasilien, att det fanns viktiga skillnader mellan patienterna i de två kohorterna: Patienterna som fick generiska läkemedel var yngre, hade en högre Sokal-risk och längre tid på sig för att starta behandlingen med imatinib. Dessutom hanterades kohorterna 2010-2011 enligt European Leukemia Net (ELN) 2009-kriterierna, medan 2015 års kohorter utvärderades enligt ELN 2015-kriterierna.

Regulatoriska och logistiska komponenter var också en faktor: Dr Pagnano sade att det bara fanns 7 patienter från Italien som tog generiskt imatinib, eftersom Italien bara har en generisk version av läkemedlet och det blev tillgängligt där först 2017. Som ett resultat av detta var de flesta patienterna i den generiska imatinibkohorten från Brasilien. I Brasilien finns det däremot 3 versioner av generiskt imatinib tillgängliga från olika tillverkare.

En deltagare kommenterade att det finns många versioner av imatinib tillgängliga och frågade hur många olika sorter som användes i studien. Dr Pagnano bekräftade att det var 2 olika generiska varianter av imatinib som användes i studien. När en annan deltagare bad dr Pagnano att dela med sig av namnen på de tillverkare som tillhandahöll generika, avslöjade hon inte vilka som användes och sade att hennes team ”fortfarande samlar in data” om vilka generika som patienterna började använda efter bytet. ”Detta kommer att analyseras i framtiden för att se om det finns någon skillnad mellan generika”, tillade hon.

Vissa experter har hävdat att jämförelser inte bör göras mellan olika typer av prövningar, eftersom parametrarna för båda prövningarna var olika. Dessutom var studien observationell i motsats till att vara en randomiserad kontrollerad studie; vissa menar att observationsstudier inte är tillräckligt robusta för att bevisa effekten av ett läkemedel jämfört med ett annat.

Sist kan den aktuella studien inte ha utformats för att lösa alla potentiellt förvirrande prognostiska faktorer som skulle kunna påverka slutresultatet och därefter studiens slutsats. Specifikt var andelen patienter med CP-CML som hade b2a2-transkriptioner högre i kohorten som fick generiskt imatinib jämfört med de patienter som fick märkesimatinib (41,4 % respektive 53,8 %, P = .017) – och som studiens författare påpekar i sin sammanfattning har högre nivåer av b2a2-transkript i CML kopplats till ”en sämre frekvens av molekylära svar och överlevnad i andra studier.”

Offentliggörande: Presentatörerna listade olika offentliggöranden från läkemedelsföretag. För en fullständig lista över upplysningar hänvisar vi till studiebroschyren.

Läs mer av Cancer Therapy Advisors rapportering av ASH 2018-mötet genom att besöka konferenssidan.

Lämna en kommentar