Begreppet slutsats

Slutsatsen är slutet på en fråga, genom vilken den avgränsas och specificeras. Ofta nås en slutsats efter att ha diskuterat ett ämne, där man efter debatten klargör problemet och avslutar det med en slutsats i form av en syntes, som i allmänhet är kortfattad och exakt, och som visar de grundläggande punkter som man kommit överens om.

I forskningsarbete är det vanligt att man efter att ha ställt upp en hypotes som man försökt bevisa avslutar arbetet med en personlig slutsats om de resultat man uppnått, och att man på ett syntesiskt sätt hänvisar till de steg som följts för att nå fram till den, och som ingår i det teoretiska ramverket. Den som läser slutsatsen måste kunna få en mental bild av den genomförda studien och de resultat som uppnåtts, men det är inte en sammanfattning där delar av det som redan citerats i texten återges ordagrant, utan en logisk sammankoppling av de uppgifter som presenterats, vilket visar att det resultat som uppnåtts är hämtat från det som presenterats.

I logiken är slutsatsen av ett resonemang den sista sats som erhålls från premisserna och som påstår något nytt, med utgångspunkt i de uppgifter som redan är kända i de tidigare satserna.

I litteraturen sammanfaller slutsatsen med upplösningen av berättelsens handling, efter början eller introduktion och problemets kärna.

Tecknet slutsats används också helt enkelt som ett slut, som avslutningen av något ändligt, till exempel när det sägs ”hans liv är slut” eller ”arbetet är avslutat” eller ”äktenskapet slutade i skilsmässa”.

Slutsatsen är slutet av berättelsens handling, efter början eller introduktion och problemets kärna.

Lämna en kommentar