Wat is Computerized Physician Order Entry (CPOE)

Computerized Provider Order Entry (CPOE) systemen vervangen standaard handgeschreven medische orders door een volledig gedigitaliseerde procedure waarin artsen orders indienen en hun ontvangers deze allemaal elektronisch uitvoeren. In slechts tien jaar tijd zijn CPOE-systemen geïntegreerd in intramurale en poliklinische gezondheidszorginstellingen in het hele land.

Computerized Physician Order Entry

CPOE staat voor Computerized Physician Order Entry. Net als elektronische patiëntendossiers (EHR) neemt CPOE een voorheen inefficiënte, repetitieve maar essentiële handmatige procedure en zet deze om in een efficiënter en gestandaardiseerd digitaal formaat.

Het Amerikaanse Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) beschrijft de term CPOE als verwijzend naar “het proces van zorgverleners die behandelinstructies invoeren en verzenden – inclusief medicatie-, laboratorium- en radiologieorders – via een computertoepassing in plaats van papier, fax of telefoon.”

Met andere woorden, een CPOE-systeem biedt clinici de mogelijkheid om verschillende soorten medische orders elektronisch via een beveiligde internetdienst te plaatsen in plaats van papieren orders te schrijven en door te sturen.

Digital Prescribing

Heden ten dage overtreft digitaal voorschrijven met gebruikmaking van CPOE in een of andere vorm het klassieke, en steeds meer achterhaalde, handgeschreven voorschrijven ruimschoots. Volgens het Amerikaanse Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) was eind 2015 in 84% van de door de federale overheid beheerde acute zorginstellingen een CPOE-systeem geïmplementeerd. In dezelfde periode bleek uit een ander ONC-rapport dat meer dan de helft van de ambulante medische praktijken e-prescribing, de meest voorkomende vorm van CPOE in ambulante settings, had geïmplementeerd. Er zijn momenteel tendensen om e-prescribing de enige manier te maken om recepten van de verstrekker aan de apotheker te verstrekken.

Het National Quality Forum (NQF) noemt CPOE als een van de “30 Safe Practices for Better Healthcare”.

Handschrijven op recepten brengt een aantal inefficiënties en risico’s met zich mee die tot de komst van CPOE onvermijdelijk waren. De oorspronkelijke impuls voor het ontwerpen van CPOE-systemen was om het proces van het bestellen en toedienen van medicijnen aan patiënten veiliger en efficiënter te maken.

Moderne CPOE-systemen maken echter veel meer mogelijk dan alleen het bestellen van recepten. Artsen kunnen ze nu gebruiken voor allerlei soorten bestellingen, waaronder consulten, tests en procedures.

Hoewel de verbreiding van CPOE vooral voordelen heeft opgeleverd voor zowel patiënten als artsen, zijn ook de gevaren en ongeplande gevolgen van de digitale transformatie van een volledig onderdeel van het gezondheidszorgsysteem duidelijk aan het licht gekomen.

Het is bijvoorbeeld bewezen dat CPOE het aantal medicatiefouten in ziekenhuizen terugdringt, maar het aanleren van de nieuwe technologie heeft de werkstroom van veel artsen vertraagd. Ook is nog niet bewezen dat CPOE de sterfte onder patiënten aanzienlijk terugdringt.

“Computer Provider Order Entry (CPOE) heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop artsen en andere zorgverleners de patiëntenzorg in meerdere settings aansturen”, aldus het National Institutes of Health (NIH.)

Hoe Computerized Physician Order Entry werkt

Zoals het federale Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) uiteenzet op hun Patient Safety Network (PSNet), zijn er vier stappen in het proces van het voorschrijven en toedienen van medicijnen aan patiënten, ongeacht hoe het wordt uitgevoerd, hetzij op papier of elektronisch. Bij elke stap worden zorgverleners en patiënten blootgesteld aan verschillende kwetsbaarheden, die CPOE tot op zekere hoogte moet verhelpen.

 1. Opdracht: De arts bepaalt welke medicatie, dosering en frequentie het meest geschikt zijn om te bestellen, zodat de patiënt de beste behandeling voor zijn of haar kwaal krijgt en de kwaal niet aanhoudt of verergert.
 2. Transcriberen: Als het recept met de hand is uitgeschreven, moet de apotheker, apotheektechnicus of iemand anders die het recept ontvangt, het kunnen lezen en begrijpen, zodat er geen vertragingen of fouten in het recept kunnen optreden.
 3. Afleveren: De apotheker controleert op medicijnallergieën en interacties voordat hij de hoeveelheid medicatie afgeeft in de vorm die de arts heeft voorgeschreven. Dit is een andere fase waarin medicatiefouten kunnen optreden, inclusief fouten die onbedoelde gevolgen voor de patiënt kunnen hebben.
 4. Toediening: Ten slotte ontvangt de patiënt of zijn gemachtigde vertegenwoordiger de medicatie tijdig en in de juiste dosering om de instructies van de arts uit te voeren. In typische poliklinische scenario’s is het meestal de verantwoordelijkheid van de patiënt of zijn verzorger om deze laatste stap in het proces uit te voeren. In ziekenhuizen wordt deze taak over het algemeen door verpleegkundigen uitgevoerd.

CPOE en CDSS (Clinical Decision Support System) Workflows

Normaal gesproken koppelen praktijken en ziekenhuissystemen CPOE-systemen aan een ondersteuningssysteem voor klinische beslissingen, of CDSS, om medicatiefouten verder te helpen voorkomen. CDSS-systemen zijn met name effectief tijdens de bestel- en toedieningsfasen van het bestelproces.

CDSS-systemen geven aanbevelingen voor dosering en toedieningswijze en soms ook veiligheidsinformatie, zoals interacties of allergierisico’s.

Op deze manier kan het meest geavanceerde CDSS-systeem helpen bij het voorkomen van zowel toe- als nalatigheidsfouten. Door een CPOE- en CDSS-systeem samen te gebruiken, kunnen ook fouten bij andere soorten orders, zoals tests, procedures en consulten, worden voorkomen.

Aanpassing van CPOE-systemen

Praktijken en instellingen kunnen hun CPOE-systeem zo aanpassen dat het het beste past bij hun unieke omstandigheden en behoeften. U kunt bijvoorbeeld verschillende niveaus van beveiligingsparameters instellen op basis van de mogelijke mate van toegang, vertrouwelijkheid en HIPAA-belangen, naast andere factoren, die een rol spelen bij de transacties die via het specifieke CPOE-systeem van uw organisatie worden uitgevoerd.

U kunt een CPOE-systeem ook aanpassen aan de hand van de volgende criteria

 • Elementen van de gebruikersinterface: Zoals keuzerondjes en vervolgkeuzemenu’s, op basis van de vereisten en beperkingen van een bepaalde interactie
 • Workflow: Zoals ordersets en personalisering van voorkeuren
 • Veiligheidsfuncties: Bepaalde CDSS-systemen kunnen allergie- en interactiechecklists bieden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, medicijn-ziekte, medicijn-voedsel en medicijn-geneesmiddel waarschuwingen.

Om ervoor te zorgen dat het CPOE-systeem dat u ontwerpt optimaal is toegesneden op uw organisatie, moet u het regelmatig testen, in kaart brengen en zo nodig aanpassen. Als uw behoeften veranderen, moet uw CPOE-systeem misschien ook veranderen. Dit vereist dan extra mapping en tests om een optimale werking te garanderen en schade aan patiënten, hiaten in processen en verspilling van personeel te voorkomen.

De sleutel tot de effectiviteit van een CPOE-systeem is het vermogen van het systeem om het voor artsen gemakkelijker te maken de juiste beslissingen voor patiënten te nemen en orders efficiënt te verwerken, zodat zij de juiste zorg krijgen.

Voordelen van geautomatiseerde medische orderinvoer

CPOE helpt bij het voorkomen van veel voorkomende problemen bij medische bestellingen en verbetert medische bestellingen in het algemeen op een aantal manieren, onder andere door:

 • Het voorkomen van problemen met handschriften, specificaties, interacties tussen geneesmiddelen en vergelijkbare geneesmiddelennamen
 • Efficiënte integratie met EHR-systemen (elektronische patiëntendossiers,) CDSS en systemen voor het melden van ongewenste voorvallen bij geneesmiddelen
 • Snellere verzending van orders naar de juiste apotheek, het juiste laboratorium of de juiste radiologieafdeling
 • Het doen van suggesties voor alternatieve behandelingen of tests die veiliger of betaalbaarder zouden kunnen zijn.

Hierna wordt nader ingegaan op enkele van deze belangrijke voordelen van CPOE.

Vermindering van fouten en verbetering van de veiligheid van de patiënt

Volgens een studie vond 90% van de medicatiefouten bij ziekenhuispatiënten plaats tijdens de bestel- of transcriptiefase van het proces. De oorzaken waren onder andere:

 • Onleesbaar handschrift
 • Onduidelijke afkortingen
 • Onwetendheid van de arts

Door standaardisatie mogelijk te maken die voorheen niet beschikbaar was, helpt CPOE ervoor te zorgen dat alle zorgverleners in uw praktijk of systeem volledige en leesbare orders produceren, waardoor de organisatie minder fouten maakt.

Wat meer is, CPOE tech omvat meestal ingebouwde ondersteunende tools die kunnen controleren op geneesmiddelenallergieën, drug-drug interacties, drug-food interacties, drug-ziekte interacties, en andere mogelijke problemen.

Dit helpt zorgverleners bij het nemen van integrale klinische beslissingen. Een van die extra aandachtspunten is of een geneesmiddel geschikt is voor de leeftijd, zoals geneesmiddelen die worden aanbevolen of afgeraden voor oudere of pediatrische patiënten.

Verbeter de efficiëntie

Met CPOE kunnen zorgverleners orders digitaal indienen. Hierdoor kunnen praktijken bestellingen voor radiologie efficiënter naar radiologiefaciliteiten, bestellingen voor laboratoria naar laboratoria en bestellingen voor medicijnen naar apotheken doorsturen, zodat deze deze sneller en nauwkeuriger kunnen vullen.

Verbeter de terugbetaling

In sommige gevallen moet een bestelling vooraf worden goedgekeurd door het verzekeringsplan van de patiënt. Met CPOE geïntegreerd in uw elektronische praktijkbeheersysteem, kunt u onmiddellijk alle orders identificeren die vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit kan het aantal weigeringen van verzekeringsclaims aanzienlijk verminderen.

Aantoonbare doeltreffendheid

Het vroege bewijs van de doeltreffendheid van CPOE bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de ontwikkelaars hielp bij het verkrijgen van de federale financiering die heeft geleid tot de nu wijdverspreide verspreiding van CPOE in verschillende soorten gezondheidszorgomgevingen, zowel intramuraal als ambulant.

Eén manier waarop CPOE doeltreffend is gebleken, is in zijn vermogen om fouten bij het voorschrijven van medicatie te voorkomen.

Volgens een meta-analyse van in 2013 verzameld onderzoek heeft CPOE de kans op fouten bij het voorschrijven van medicatie ten opzichte van op papier afgedrukte orders met bijna de helft verminderd. Dat komt neer op meer dan 17 miljoen fouten die alleen al in die vorm jaarlijks in Amerikaanse ziekenhuizen worden voorkomen.

Uit studies is ook gebleken dat elektronische voorschrijfsystemen even effectief zijn bij het voorkomen van voorschrijffouten. Zoals eerder gezegd, gaat het hierbij om CPOE-systemen die vooral in de ambulante zorg worden gebruikt om bestellingen van recepten rechtstreeks naar de apotheek door te sturen.

Tegenvallers en risico’s van CPOE-systemen

Tot slot vereist de succesvolle invoering van een nieuw systeem in een medische praktijk of instelling dat men zich bewust is van de mogelijke risico’s en nadelen die een nieuw systeem met zich mee kan brengen. In het geval van CPOE kunnen dat onder meer zijn:

 • Te grote afhankelijkheid van de CPOE-technologie
 • Onvoorziene veranderingen in de organisatiecultuur, professionele rollen, of de machtsstructuur van een organisatie
 • Het ontstaan van nieuwe soorten fouten
 • De extra inspanning die van personeel en clinici wordt gevraagd
 • Negatieve reacties van personeel en clinici ten opzichte van en over de technologie
 • Ongewenste verschuivingen in de praktijken en communicatiepatronen
 • Moeilijkheden bij het beheer van hardnekkige papieren orders
 • Contstante problemen met de technische ondersteuning
 • Interferentie in de workflow

Door goed op de hoogte te blijven van deze mogelijke risico’s en nadelen van de invoering van een CPOE-systeem in uw praktijk of instelling, kunt u beter voorbereid zijn om ze te compenseren en het systeem op de juiste manier aan te passen om deze problemen op te lossen of te verminderen.

Conclusie

Hoewel het aanleren van een nieuwe technologie de workflow van sommige clinici tijdelijk kan belemmeren en niet alle fouten kunnen worden vermeden met CPOE, zoals in de toedienings- en afleveringsfase, ondersteunt het eerste bewijsmateriaal overweldigend de voordelen van CPOE-systemen voor het verbeteren van de efficiëntie van bestellingen, terugbetalingen en patiëntveiligheid.

Deze voordelen zijn vooral overheersend wanneer CPOE-systemen worden gecombineerd met andere gedigitaliseerde gezondheidszorgsystemen zoals EHR’s en CDSS’s.

Hoewel CPOE-systemen verre van perfect zijn in het afwenden van alle potentiële problemen, hoe meer CPOE wordt getest op kwetsbaarheid en wordt gebruikt in real-world toepassingen, hoe beter ingenieurs het kunnen verbeteren om het beoogde doel te vervullen. Ondertussen hebben de duidelijke en bewezen voordelen van CPOE-systemen al aangetoond dat ze superieur zijn aan archaïsche papieren bestellingen.

Plaats een reactie