Practice and performance of lupus anticoagulant tests: A single centre experience

Inleiding: Lupus anticoagulans (LA) is een bekende risicofactor voor trombose. De juiste diagnose van LA is essentieel voor het beheer van de patiënt met anticoagulantia. De doelstellingen van deze studie waren het documenteren van de klinische en laboratoriumkarakteristieken van op LA geteste patiënten en het evalueren van bestaande LA-testmethoden in ons laboratorium met als doel het verbeteren van de prestatie van LA-testinterpretatie en -rapportage.

Methoden: Tests voor LA omvatten verdunde Russell’s viper venom time (dRVVT) en Kaolin stollingstijd (KCT). Patiënten met een LA-ratio (dRVVT screen ratio/dRVVT confirm ratio) van ≥1,2 werden als LA-positief beschouwd, ongeacht de KCT-resultaten. KCT werd als positief beschouwd indien er sprake was van een verlenging van de KCT-screeningtest die niet werd gecorrigeerd bij vermenging met normaal plasma.

Resultaten: Van 577 patiënten waren 295 uitslagen normaal, 178 KCT-positief met negatieve dRVVT en 104 LA-positief. Incidenties van trombose, bindweefselaandoeningen (CTD) en slechte verloskundige voorvallen werden genoteerd bij respectievelijk 13%, 16% en 44% van de normale patiënten, 9%, 22% en 49% van de KCT+ patiënten en 23%, 37% en 17% van de LA+ patiënten. Bij verdere evaluatie van de dRVVT-screeningsratio’s hadden 431 een ratio van <1,1, 59 een ratio tussen 1,1 en 1,2 en 87 een ratio van >1,2. Positieve LA-resultaten werden gevonden bij 3%, 29% en 87% van de patiënten met dRVVT-screeningratio’s van respectievelijk <1,1, 1,1 – 1,2 en >1,2.

Conclusie: LA+ patiënten hadden een hogere incidentie van trombose en CTD in vergelijking met normale en alleen KCT positieve patiënten. Er was geen significant verschil in klinische karakteristieken tussen normale en KCT+ patiënten wat wijst op de aanwezigheid van een hoog percentage vals-positieve KCT resultaten. Aangezien bevestigingstests voor KCT niet op grote schaal worden gebruikt, moet de optie van het gebruik van een andere LA screeningtestmethode worden overwogen. Wat de dRVVT-tests betreft, moet de bevestigingstest alleen worden uitgevoerd bij patiënten met een langdurig dRVVT-screeningsresultaat dat niet werd gecorrigeerd na menging met normaal plasma, zoals voorgeschreven in de richtsnoeren van de International Society of Thrombosis and Haemostasis inzake LA-tests. Deze praktijk zal niet alleen leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing, maar ook diagnostische verwarring voorkomen.

Plaats een reactie