Information Literacy in the Core Workshop for Faculty

THE FRAMES

AUTHORITY IS CONSTRUCTED AND CONTEXTUAL

Tiedonlähteet heijastavat tekijöidensä asiantuntemusta ja uskottavuutta, ja niitä arvioidaan tiedontarpeen ja asiayhteyden perusteella, jossa tietoa käytetään. Auktoriteetti rakentuu siten, että eri yhteisöt voivat tunnustaa erityyppisiä auktoriteetteja. Se on kontekstisidonnaista sikäli, että tiedontarve voi auttaa määrittelemään tarvittavan auktoriteetin tason.

TIETOJEN LUOMINEN PROSESSINA

Tietoa tuotetaan missä tahansa muodossa viestin välittämiseksi ja se jaetaan valitun jakelutavan kautta. Tiedon tutkimisen, luomisen, tarkistamisen ja levittämisen iteratiiviset prosessit vaihtelevat, ja tuloksena syntyvä tuote heijastaa näitä eroja.

TIEDOLLA ON ARVOA

Tiedolla on useita arvon ulottuvuuksia, muun muassa hyödykkeenä, koulutusvälineenä, vaikuttamiskeinona ja keinona neuvotella ja ymmärtää maailmaa. Oikeudelliset ja sosioekonomiset intressit vaikuttavat tiedon tuottamiseen ja levittämiseen.

TUTKIMUS TUTKIMUSKYSYMYKSENÄ

Tutkimus on iteratiivista, ja se on riippuvainen yhä monimutkaisempien tai uusien kysymysten esittämisestä, joiden vastaukset puolestaan kehittävät lisäkysymyksiä tai -linjoja millä tahansa alalla.

TUTKIMUS KESKUSTELUNA

Opettajien, tutkijoiden tai ammattilaisten yhteisöt käyvät jatkuvaa keskustelua, jossa ajan mittaan syntyy uusia oivalluksia ja löytöjä erilaisten näkökulmien ja tulkintojen tuloksena.

TIEDONHAKU STRATEGISENA TUTKIMUKSENA

Tiedonhaku on usein epälineaarista ja iteratiivista, ja se edellyttää erilaisten tietolähteiden arviointia ja henkistä joustavuutta, jotta voidaan pyrkiä vaihtoehtoisiin suuntiin uuden ymmärryksen kehittyessä.

OPPIMISEEN JOHTAVAT KYSYMYKSET
 • Pystyvätkö oppijat määrittelemään erityyppisiä auktoriteetteja?
 • Kehittyvätkö oppijat ennakkoluulottomiksi, kun he kohtaavat erilaisia ja joskus ristiriitaisiakin näkökulmia?
 • Pystyvätkö oppijat artikuloimaan erilaisten luomisprosessien kautta kehitetyn tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia?
 • Ymmärtävätkö oppijat, että heidän käytettävissään on erilaisia tiedonlevitysmenetelmiä, joilla on erilaisia tarkoituksia?
 • Antavatko oppijat tunnustusta toisten alkuperäisille ideoille asianmukaisten mainintojen ja viittausten avulla?
 • Kunnioittavatko oppijat toisten alkuperäisiä ideoita?
 • Kykenevätkö oppijat määrittelemään tarkoituksenmukaisen tutkimuskohteen laajuuden?
 • Harkitsevatko oppilaat tutkimista avoinna olevana tutkimuksena ja sitoutumisena tietoon?
 • Kykenevätkö oppijat osallistumaan tieteelliseen keskusteluun asianmukaisella tasolla?
 • Näkevätkö oppijat itsensä pikemminkin tieteen tekijöinä kuin vain kuluttajina?
 • Kykenevätkö oppijat hyödyntämään divergenttiä ja konvergenttia ajattelua tarkoituksenmukaisella tavalla etsiessään tietoa?
 • Ymmärtävätkö oppijat, että ensimmäiset hakuyritykset eivät aina johda riittäviin tuloksiin?

Täydellinen viitekehys löytyy osoitteesta http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework.

.

Jätä kommentti