Lysmåling Ordliste for lysmåling

A B C D E F G G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Absorptans

Dissipation af lys (stråling) i en overflade eller et medium, forårsaget af omdannelse af strålingsenergi (lysenergi) til en anden form for energi, normalt varme, ved interaktion med stof. Absorptionen er den “manglende brik”, når man sammenligner den samlede reflekterede og transmitterede energi med den indfaldende energi. Forholdet mellem den samlede absorberede stråle- eller lysstrøm og den indfaldende strøm kaldes absorptionsgrad. Standardenheden for absorptionsgrad er procent (%) eller en faktor mellem 0 og 1. Absorptionsgrad kan også udledes af transmissionen gennem et medium. Hvis %transmissionen af en bestemt bølgelængde er 70 %, har materialet en absorptionsgrad på 30 %.

Aktinisk

Egenskaben ved stråling, der angiver dens evne til at frembringe kemiske ændringer. I vores branche anvendes udtrykket normalt med henvisning til UV-stråling og dens virkninger på biologiske systemer. Aktiniske strips anvendes i UV-behandling til at overvåge kildernes intensitet. Strimlens farve eller optiske tæthed ændrer sig med eksponeringen. Se siden Anvendelser for risiko for optisk stråling for en liste over ILT-lysmålesystemer, der anvendes til at bestemme den aktiniske risiko ved en lyskilde.

Ambient Light

Ambient light is the light diffused in the environment surrounding a detector measuring the optical radiation from another source. Dette lys bidrager til det signal, der måles fra kilden. For at foretage gyldige målinger skal bidraget fra det omgivende lys eller baggrundslyset trækkes fra hver måling.

Aperture

Et hul, som strålingsenergi kan passere igennem. Vinkelblænde er den vinkel, hvorigennem de mest divergerende stråler kan passere gennem et hul eller en linse. En objektivs blændeåbning udtrykkes ofte som f/#. f/# er forholdet mellem objektivets brændvidde og dets diameter. Et objektiv med en brændvidde på 100 mm og en diameter på 25 mm ville have en blænde på f/4.

Attenuator

En anordning, der reducerer den mængde energi, der når frem til en sensor. Attenuatorer anvendes typisk, når strålingsenergien ville mætte en detektor. QNDS-, QNDS2- og QNDS3-filtrene er dæmpere, der reducerer fluxdensiteten ved detektoren med henholdsvis faktorer på 10, 100 og 1000.

Breddevidde

Breddevidden beskriver størrelsen af et spektralsegment. En båndbredde på 10 nm angiver et strålingsområde på 10 nm. Dette kan f.eks. være mellem 500nm og 510nm, 1000nm og 1010nm eller et segment af samme størrelse et hvilket som helst sted i spektret.

Båndeliminatorfilter

Et båndeliminatorfilter tillader bølgelængder over og under filterets cutoff at passere, mens bølgelængder inden for båndet undertrykkes. Disse filtre kaldes også notch-filtre. Et båndeliminatorfilter på 500 nm med en båndgennemgang på 10 nm vil undertrykke bølgelængderne mellem 495 nm og 505 nm.

Bredde af strålebredde

Vinkelbredden af en lyskegle, hvis spids befinder sig ved kilden. Strålbredden defineres normalt som den vinkel, som en kegle, der omfatter 90 % af energien, udgør.

Sort legeme

Et sort legeme er et objekt, der absorberer al strålingsenergi, der rammer det. Når et sort legeme opvarmes, udsender det et veldefineret karakteristisk spektrum, som kan anvendes til at karakterisere detektorers spektralfølsomhed. Da der ikke findes noget perfekt sort legeme, anvendes simulatorer af sorte legemer til dette formål.

Kalibrering

Processen med at normalisere signaludgangen fra en detektor i forhold til en detektor, der er defineret som standard (normalt defineret af National Institute of Standards and Technology (NIST) under identiske belysningsforhold). Kalibrering kan også ske ved brug af en standardkilde (lampe), hvis udgangsenergi ved bestemte bølgelængder og måleafstande kan spores til den standardlampe, der er defineret af det styrende standardiseringsorgan (NIST).

Candela (cd)

Den nuværende SI-enhed for lysstyrke. En candela svarer til 1 lumen/steradian. Anvendes til at udtrykke både stråleintensitet (Beam Candela) og gennemsnitlig sfærisk intensitet (Mean Spherical Candela). Også kaldet Candlepower (cp).

Candela, stråle (cd eller eff cd) fotometrisk intensitetsmåling

Sampling af en meget snæver vinkel af den indgående stråle, er stråle-candela kun repræsentativ for lumen pr. steradian ved stråleintensitetens spids. Det er ikke nødvendigt at definere prøveudtagningsvinklen. Kan måles i candela (cd) for stationære kilder eller effektiv candela (eff cd) for blinkende kilder.

Candela, effektiv (eff cd)

Enhed for lysstråleintensitet, der er blevet vægtet efter det menneskelige øjes øgede følsomhed over for en blinkende kilde.

Candela, gennemsnitlig sfærisk (cd) fotometrisk intensitetsmåling

Lysintensiteten af en kilde udtrykt i candela. Målt i en integrerende kugle er Mean Spherical Candela kildens samlede output i lumen divideret med 4pi steradianer i en kugle.

Candlepower (cp)

Gammel definition af lysstyrke. En candlepower (cp) var lysstyrken af et standardlys fremstillet af hvalvoks, der vejede 1/6 pund, var 7/8 tommer i diameter og brændte 120 korn i timen. Den nuværende SI-enhed for lysstyrke er candela (cd). En candela (cd) er det samme som en candlepower, således kan en kilde med en lysstyrke på 10 candelas betegnes som en kilde med 10 candlepower.

CCD

En CCD (charge coupled device) er en lysdetektor med høj følsomhed primært i det synlige spektrum. CCD’er fremstilles typisk i enten lineære eller todimensionale arrays bestående af op til millioner af individuelle detektorelementer. 2D-versionerne anvendes til billedoptagelse og findes i de fleste digitalkameraer, der anvendes i både videnskabelige og forbrugerapplikationer.

Kromaticitet

Farvens aspekter i forbindelse med farvetone og mætning uden reference til lysstyrke.

Kromaticitet (CIE) koordinater

Andelen af standardtristimulusværdierne, der anvendes ved farvematching. Farver sammenlignes ved hjælp af deres CIE X-, Y- og Z-koordinater.

CIE

CIE (Committee Internationale de l’Eclairage) er den internationale standardiseringsorganisation for belysning og farvesyn.

Farvetemperatur

Farvetemperatur henviser til den temperatur i grader Kelvin, som et sort legeme skal opvarmes til for at få en farve, der svarer til referencen. En 40W glødepære har en farvetemperatur på ca. 2680K, mens dagslys ved middagstid har en farvetemperatur på ca. 5500K.

Kosinkollektor

En kosinkollektor er en gennemskinnelig lyssamler, der kompenserer for den normale blokering af stråling fra flade overflader. Cosinus-kollektoren tager prøver af strålingen i henhold til cosinusloven gennem halvkuglen over overfladen. En cosinusopsamler kan også betegnes som en lambertinsk overflade.

Cosinuslov (Lamberts cosinuslov)

Den flux pr. enhed fast vinkel, der forlader eller kommer ind i en overflade, er proportional med cosinus af vinklen i forhold til den normale til overfladen. I en cosinus-kollektor vil de stråler, der rammer overfladen i en vinkel på 60° fra lodret, have et bidrag på 0,5 (cosinus af 60°) i forhold til identiske stråler, der ankommer lodret.

Cutoff-filter

Et filter, der ikke lader lys med bølgelængder, der er kortere end cutoff-bølgelængden, passere og lader et bredt bånd af bølgelængder over cutoff-bølgelængden passere. Cutoff-bølgelængden er specificeret på et punkt i overgangen fra maksimal transmission til 0 transmission. Det samme filter kan have forskellige afskærende bølgelængder afhængigt af den angivne % transmission. Det samme filter kan specificeres som et cutoff-filter på 500 nm med 50 % transmissionspunktet som reference eller som et cutoff-filter på 485 nm, hvis specifikationen er 5 % transmissionspunktet, hvor transmissionen ved 485 nm er 5 %.

Mørketilpasning

Det menneskelige øjets evne til at tilpasse sig selv til lave lysniveauer.

Mørkets signal (strøm)

Mørkets signal er det signal, der strømmer i en fotodetektor, når der ikke er nogen optisk stråling, der falder på den. Dette signal dannes i detektoren og forstærkningskredsløbene på grund af termioniske (temperatur) virkninger.

Densitometer

Et densitometer måler et materiales opacitet eller absorptionsgrad. Målingen udtrykkes normalt i AU (absorptionsenheder) eller OD (optisk tæthed).

Diffraktionsgitter

Et diffraktionsgitter er en optisk komponent, der adskiller lyset i de bølgelængder, det består af. Det svarer funktionelt til et prisme og opdeler lyset i dets spektrum ved hjælp af riller, der diffrakterer lyset. Diffraktionsvinklen er en funktion af bølgelængden.

Diffus refleksion

Forholdet mellem den indfaldende flux og den reflekterede flux fra en spredningsflade i modsætning til en meget retningsbestemt eller spejlende (spejllignende) overflade.

Dynamisk rækkevidde

Dynamisk rækkevidde er forholdet mellem det maksimale målbare signal før mætning og det minimale målbare signal over støjen. Typisk udtrykkes det dynamiske område i enten årtier (potenser af 10) eller bits (potenser af 2). Et dynamisk område på 5 dekader angiver, at der er en faktor 100 000 mellem det maksimale og det minimale signal, der kan måles med apparatet. Et dynamisk område på 16 bit (264) angiver en faktor på 65 532 mellem det mindste og det største målbare signal.

Dynamisk område udtrykkes også i db (decibel), defineret som 10 log10 (maksimumssignal / minimumssignal). Fem årtiers dynamisk område svarer til 50 db.

Einstein

En energienhed svarende til den energimængde, der absorberes af et molekyle af et materiale, der gennemgår en fotokemisk reaktion, som bestemt ved Stark-Einstein-loven.

Elektromagnetisk stråling

Stråling, der udsendes af vibrerende ladede partikler. En kombineret svingning af elektriske og magnetiske felter, der udbreder sig gennem rummet med lysets hastighed. Det elektromagnetiske spektrum er teoretisk set uendeligt og omfatter gamma-, røntgen-, UV-, synlige, IR-, mikrobølger og radiobølger.

Emissivitet

Forholdet mellem et objekts udstråling og den udstråling, der udsendes af et sort legeme ved samme temperatur og bølgelængde.

Energitæthed

Strålingsenergi, der ankommer til en overflade pr. arealenhed, normalt udtrykt i joule eller millijoule pr. kvadratcentimeter (J/cm² eller mJ/cm²). Det er tidsintegralet af bestrålingsgraden. (Andre anvendte udtryk omfatter “stråleeksponering”, “lysdosis” og “total effektiv dosis”).

Etendue

Også kaldet et optisk systems gennemstrømning, er produktet af dets indgangsåbning og den faste vinkel, i hvilken lys kan accepteres ved denne åbning.

Exitance

Flux, der forlader en overflade pr. arealenhed.

Eksponering

En almindelig, men løst anvendt betegnelse for energitæthed, eller strålingsfluxtæthed, ved en overflade. (Det er et præcist defineret begreb inden for EB-hærdning: 1 Gray (Gy) = 1 J/kg , et mål for absorberet energi pr. masseenhed). I andre teknologier gælder udtrykket normalt for energi, der absorberes i det pågældende medium, men i UV-hærdning er det kun lig med den strålingsenergitæthed, der når frem til overfladen af det pågældende medium. . Kan også omtales som “dosis” eller “dosering”.

Filament

En tynd metaltråd, der med vilje er placeret inde i en lampepære, og som frembringer stråling i det synlige, infrarøde og ultraviolette område, når der føres elektrisk strøm igennem den. Der anvendes ofte wolframmateriale, da det har stor trækstyrke, er meget holdbart og kan opvarmes meget tæt på sit smeltepunkt uden at fordampe hurtigt. Lampefilamenter tilbydes i en række forskellige udformninger, der er optimeret til specifikke anvendelser.

Filamentbeskrivelse

En filamentbeskrivelse består af et forbogstav, der angiver, om tråden er lige eller oprullet, efterfulgt af et tal, der angiver filamentets placering på holderne. Præfiksbogstaverne er normalt en af tre muligheder

    • S – Lige, der er ingen spole på filamentet
    • C – Spolet, filamentet er viklet til en spiralformet spole
    • CC – Spolet Spolet, den spiralformede spole er igen viklet til en anden spiralformet spole.

Flux

Energi pr. sekund (effekt) i en lysstråle udtrykt i watt eller joule/sekund. (stråleeffekt). I fotometriske målinger er lyseffekten typisk udtrykt i lumen (lm) .

Footcandle (fc) fotometrisk måling

Footcandle er en måleenhed for belysningsstyrke (hvor meget lys der rammer et punkt på en overflade). Én footcandle svarer til 10,764 lux.

Footlambert (fl) fotometrisk måling

En enhed for luminans svarende til 1/p candela /ft2.

Germedicinsk

Alle biologiske organismer indeholder DNA. DNA er afgørende for reproduktionen. Optisk stråling i UVC-området er i stand til at bryde de molekylære bindinger i DNA, hvilket effektivt dræber mikroorganismer. Germicidale UV-lamper anvendes til vandbehandling, sterilisering af fødevarer og deres beholdere samt luftrensning, især i hospitalsmiljøer.

Hefner Unit fotometrisk måling

En enhed for lysintensitet svarende til 0,9 stearinlys.

Illuminans fotometrisk egenskab

Lysstrøm, der falder ind pr. arealenhed af en overflade. 1 lumen/m² = 1lux.

Infrarødt (IR)

Den usynlige del af det elektromagnetiske spektrum, der strækker sig fra 0,75 mikrometer til 1000 mikrometer. Stråling i det nærinfrarøde (NIR) giver fornemmelsen af varme.

Integrerende kugle

En hul kugle belagt med en hvid diffusionsbelægning i det indre. Den anvendes til måling af objekters diffuse refleksion og transmittans eller den samlede flux fra en kilde, der befinder sig helt indeni.

Intensitet

Flux pr. rumvinkel. Radiometriske målinger foretages i W/sr. Fotopiske målinger foretages i lumen/sv.

Invers kvadratlov

Den inverse kvadratlov korrelerer den relative intensitet ved varierende afstande fra en punktkilde. Den relative intensitet vil aftage med en faktor svarende til kvadratroden af afstandsforskellen. Hvis intensiteten f.eks. er 16 W/m² i 2 meters afstand fra en kilde, vil den være 4 W/m² i 4 meters afstand og W/m² i 8 meters afstand. For udstrakte (ikke-punktkilder) nærmer intensitetsfaldet sig den omvendte kvadratlov ved en afstand svarende til 5 gange kildens diameter.

Irradians radiometrisk egenskab

Stråleflux pr. arealenhed af en overflade; den indfaldende effekt pr. arealenhed. Den radiometriske måleenhed er W/m² eller faktorer heraf (mW/cm²). De fotometriske måleenheder er lumens/m², lux, phot og footcandles.

Joule (J)

Joule er SI-enheden for energi.

Lambertiansk overflade

En overflade, hvis emission eller spredning følger Lamberts cosinuslov, hvor den strålingsintensitet, der forlader en overflade, er proportional med cosinus af vinklen fra overfladenormal. Se Cosinus-kollektor.

Linearitet

Den præcision, hvormed der er en direkte sammenhæng mellem den indfaldende stråling og den resulterende måleværdi op til et punkt med mætning. En linearitet på 1% angiver, at forholdet mellem den målte værdi og den indfaldende strålings værdi ikke vil variere mere end 1% fra den absolutte værdi.

Lumen (lm) fotometrisk måling

Lumen er den fotometriske enhed for effekt. Det er den flux, der udsendes i en enhed rumvinkel af en punktkilde, som har en candela lysstyrke.

Luminans fotometrisk egenskab

Flystrømstæthed pr. enhed rumvinkel.

Lux radiometrisk måling

S.I. enhed for belysningsstyrke svarende til 1 lumen pr. kvadratmeter.

Mean Spherical Candlepower (MSCP)

Lysintensitet af en lyskilde. En lampes MSCP-værdi måles ved konstruktionsspændingen og er den samlede lysmængde, der afgives fra en lyskilde i ALLE retninger (målt i en integrerende kugle).

En MSCP svarer til alt det lys, der udsendes fra alle retninger fra et standard spermacetilys. Middel sfærisk lysstyrke er den almindeligt accepterede metode til vurdering af det samlede lysudbytte af minilamper. 1 MSCP svarer til 12,57 (4 pi) lumen.

Micron
En længdeenhed svarende til 10-6 m. Infrarøde bølgelængder måles typisk i mikron.

Monokromator

En monokromator er en anordning, der anvender et diffraktionsgitter eller et prisme til at sprede lyset i et spektrum af de bølgelængder, det består af. Det dispersive element er drejet således, at kun et smalt (monokromatisk) bånd af lys får lov til at forlade monokromatoren gennem en smal åbning eller spalte.

Nano

Prefix, der betegner 10-9. En nanowatt (nW) = 10-9 watt.

Nanometer (nm)

En længdeenhed svarende til 10-9 m. Forkortet nm. Almindelig anvendt enhed til at definere bølgelængden af lys, især i UV- og synlige områder af det elektromagnetiske spektrum.

Smalbåndsfilter

Et smalbåndsfilter tillader kun et begrænset antal bølgelængder at passere igennem det. Smalbåndsfiltre er normalt specificeret ved en bestemt central bølgelængde, et båndpas, der angiver det bølgelængdeområde, der vil passere igennem det, og en % transmission ved grænserne for båndpasset. Et 500 nm smalbåndsfilter med en båndgennemgang på 10 nm og en 5 % grænse vil lade bølgelængderne mellem 495 nm og 505 nm passere. Transmittansen over og under disse bølgelængder vil være mindre end 5%.

Neutralt tæthedsfilter

Et filter, der reducerer intensiteten af det lys, der passerer igennem det, uden at ændre den relative spektralfordeling af energien. Neutrale tætheder angives ved logbase 10 af deres dæmpning. En dæmpning på 100 giver en neutral desnitet (ND) på 2. Se optisk tæthed.

Nit (nt) fotometrisk måling

En måleenhed for lysstyrke (luminans) svarende til en candela pr. kvadratmeter.

Støjækvivalent bestrålingsstyrke (NEI)

Den strålingsfluxtæthed i W/cm2 , der kræves for at frembringe et signal, der er lig med detektionssystemets iboende støj. Den indstrålingsintensitet, ved hvilken signal/støjforholdet er 1.

Støjækvivalent effekt (NEP)

Den stråleeffekt ved en bestemt bølgelængde og båndpas, som vil give et udgangssignal fra en detektor, der svarer til den iboende støj i den pågældende detektor.

Normal

Normalen er den akse, der er trukket vinkelret på en belyst overflade. Normalen er den reference, hvorfra reflektions-, diffraktions- og brydningsvinkler måles. En stråle med en indfaldsvinkel på nul grader ankommer vinkelret på en overflade. En stråle med en indfaldsvinkel på 90 grader er parallel med en overflade og må ikke ramme den.

Notch-filter

Se båndeliminatorfilter.

Opacitet

Et mål for et materiales evne til at blokere lys. Det svarer til det reciprokke af materialets transmittans.

Optisk chopper

En mekanisk eller elektrooptisk anordning til at lade en lysstråle passere og afbryde med en ensartet frekvens.

Optisk tæthed (OD)

Et mål for transmittansen T gennem et optisk medium. OD = -log10T. En OD på 1 svarer til 10 % transmission. Et filter med en OD på 2 ville have en transmission på 1 %.

Peak Irradiance UV-hærdning

Den intense peak af fokuseret effekt direkte under en lampe. Det maksimale punkt i bestrålingsprofilen. Måles i enheder for bestrålingsstyrke (W/cm²).

Phot (ph) fotometrisk måling

En måleenhed for belysningsstyrke. En phot = 10 000 lux (lx).

Fotodiode

En fotodiode er en halvlederanordning med to elektroder og et optisk strålingsfølsomt kryds, hvor den omvendte strøm varierer med belysningen. Bølgelængdefølsomheden er en funktion af de materialer, der anvendes i enheden. Fotodioder af silicium er følsomme over det meste af det synlige spektrum. InGaAs-fotodioder er følsomme i NIR-området af spektret. GaP-fotodioder anvendes til UV-området af spektret.

Photodynamisk terapi

Anvendelse af optisk stråling til helbredelse af medicinske sygdomme. Fotodynamisk terapi anvendes til behandling af hudlidelser som psoriasis, gulsot hos nyfødte og for nylig til behandling af visse typer kræft.

Photometer

En anordning til måling af lysstyrke eller luminans. Et fotometer anvender et fotopisk filter, som har et båndpas, der er tilpasset det menneskelige øjes respons. De anvendte S.I.-enheder er lumen og lux.

Photomultiplikatorrør (PMT)

Et fotomultiplikatorrør er en vakuumanordning, hvor en fotokatode udsender elektroner, når den udsættes for lys. Elektronerne accelereres derefter gennem elektrostatiske felter til metalplader, hvor et større antal sekundære elektroner udsendes. Dette gentages gennem flere trin. Herved forstærkes strømmen med mange tusinde.

Fotopisk

Har en følsomhedskarakteristik, der svarer til det menneskelige øjes reaktion. Et fotopisk filter vil have en båndgennemgang mellem 400 og 700 nm med den højeste transmission ved 550 nm med en spektralfølsomhed, der er specificeret af CIE.

Fotoresist

Et kemisk stof, der gøres uopløseligt ved eksponering for lys. Ved at eksponere fotoresist gennem en maske kan der skabes elektriske kredsløb ved at vaske de ueksponerede områder og ætsning af materialet nedenunder. Fotoresister er normalt optimeret til bestemte områder af UV-spektret, der er specificeret som UVC, UVB og UVA, afhængigt af den lampetype, der anvendes til eksponeringen.

Fotostabilitet

Mange kemiske produkter, både medicinske og beskyttende belægninger, kan nedbrydes, når de udsættes for lys. Fotostabilitetsmålinger foretages for at bestemme de vigtigste bølgelængder, der er ansvarlige for nedbrydningen, og den eksponeringsmængde (dosis), der kræves for at skabe en ændring, som vil være skadelig for produktets effektivitet. Ved fotostabilitetsundersøgelser skal der skelnes mellem virkningerne af de synlige bølgelængder af lys og UV-lyset. Typisk anvendes to detektorer med filtrering, der begrænser hver af dem til kun at måle i ét spektralområde.

Pico (p)

Prefix, der angiver 10-12. En pW = 10-12 watt.

Radiometrisk radiometrisk måling af radians

Strålingseffekt pr. enhed kildeareal pr. rumvinkel. W/m²/steradian.

Radiant Emittance radiometrisk måling

Radiant effekt, der udsendes ind i en fuld kugle (4p steradian) fra et enhedsareal af en kilde , udtrykt i W/m². Der anvendes typisk en integrerende kugle til at foretage denne måling.

Radiant Exitance radiometrisk måling

Den strålingsstrøm pr. arealenhed, der udsendes fra en kilde.

Radiometer

En anordning til måling af intensiteten eller akkumulering af strålingsenergi. Råd om valg af radiometer.

Radiometri

Videnskaben om måling af stråling. Påvisning og måling af strålingsenergi enten ved bestemte bølgelængder eller båndpas eller som en funktion af bølgelængden over et bredt spektrum. Måling af lysets vekselvirkning med stof med hensyn til absorption, transmission og refleksion.

Ray

Den geometriske repræsentation af en lysvej gennem et optisk system.

Refleksion

Forholdet mellem den reflekterede flux og den indfaldende flux fra en overflade. I nogle tilfælde kan målingen foretages med enten den spejlende eller den diffuse komponent af den samlede reflekterede flux. Refleksivitet udtrykkes i procent.

Relativ rumlig responsivitet

En detektors relative rumlige responsivitet angiver acceptvinklen og den procentdel af den indfaldende stråling ved denne vinkel, der vil ramme detektoren. Målingen foretages normalt i forhold til en perfekt lambertinsk overflade.

Responsivitet (spektralfølsomhed)

Svaret eller følsomheden af et system som en funktion af den indfaldende bølgelængde. I radiometri er det en anordnings output i forhold til bølgelængden.

Mætning

En tilstand, hvor strålingsfluxtætheden overstiger enten eller en fotodetektors kapacitet til at udsende elektroner i et lineært forhold til den indfaldende flux og/eller hvor den strøm, der produceres af detektoren, overstiger elektronikkens kapacitet til at måle strømmen på en lineær måde.

Skotopisk

Relateret til det menneskelige øjes bølgelængdefølsomhed under mørketilpassede forhold.

Sensitivitet

Forholdet mellem udgangssignalet fra en detektor og indgangssignalet. Dette kan også udtrykkes som det mindste indstrålingsniveau, som vil give et udgangssignal, der overstiger detektorens støjniveau, dvs. hvor S/N er større end 1.

SI

Systeme Internationale d’Unities; det internationale metriske enhedssystem.

Spectral Response

Målet for en detektors relative følsomhed som funktion af den indfaldende bølgelængde. En typisk spektralresponskurve viser følsomheden som en procentdel ved en given bølgelængde i forhold til bølgelængden for maksimal følsomhed.

Spektrometer / spektrograf

En anordning, der måler vekselvirkningen mellem lys og materialer som en funktion af bølgelængden. Et spektrometer er normalt en monokromator med en integreret detektor. En spektrograf har ikke en udgangsspalte, hvilket gør det muligt at måle et bredt bånd af bølgelængder samtidig ved hjælp af en multielementdetektor eller en fotografisk plade.

Spekulær refleksion

Refleksion fra en spejllignende overflade, hvor i kohærensen af den indfaldende stråle opretholdes i den reflekterede stråle. Dette står i modsætning til diffus refleksion, hvor det reflekterede lys spredes i alle retninger på en Lambertian-lignende måde.

Steradian (sr)

Enheden for den rumlige vinkel, som et område på en kugleoverflade dækker, er lig med kvadratet på kuglens radius. En steradian kan visualiseres som et keglesnit med en rumvinkel på ca. 66°.

Stilb (sb) fotometrisk måling

En enhed for luminans svarende til 1candela/cm².

“T”-nummer for en lampe

Lampens “T”-nummer er lampens diameter i intervaller på 1/8 tomme. En “T-1”-lampe er 1/8 tomme i diameter, en “T-2”-lampe er 1/4 tomme i diameter osv.

Talbot fotometrisk måling

SI-enheden for lysmængde udtrykt i lumen-sekunder.

Thermocouple Thermopile

En anordning bestående af forskellige metaller, hvor der produceres en lille strøm som funktion af temperaturforskellen mellem materialerne ved krydset. Termokobler kan anvendes til måling af stråling i det infrarøde område af spektret.

Transmittans

Forholdet mellem den strålingsenergi, der transmitteres gennem et materiale, og den indfaldende strålingsenergi. Transmittans udtrykkes normalt som en procentdel. Et filter med en transmissionsgrad på 50 % (ved en bestemt bølgelængde) absorberer halvdelen af det lys, der falder ind på det, og lader halvdelen af det passere igennem.

UV (ultraviolet)

Den usynlige del af det elektromagnetiske spektrum med bølgelængder mellem 1 nm og 400 nm.

UVA

Den del af UV-spektret, der dækker bølgelængdeområdet mellem 320 nm og 400 nm. Dette spektralområde anvendes til mange medicinske, UV-hærdende og fotolitografiske anvendelser. Jordens atmosfære (på havniveau) absorberer alle bølgelængder, der er kortere end UVA. Længerevarende udsættelse for UVA-stråling forårsager solskoldning.

UVB

UVB er den del af UV-spektret, der dækker bølgelængdeområdet mellem 280nm og 320nm. UVB-stråling anvendes typisk til UV-hærdning og fotolitografiske anvendelser samt i visse medicinske anvendelser. Udsættelse for UVB-stråling (fra lamper eller elektriske lysbuer) kan forårsage alvorlig solskoldning og øjenskader.

UVC

UVC er den del af UV-spektret, der strækker sig fra 190nm til 280nm. UVC anvendes normalt til vandbehandling og sterilisering. UVC anvendes også til UV-hærdning og fotolitografi i mikroelektroniske applikationer. Udsættelse for UVC-stråling (fra lamper, lysbuer eller lasere) kan forårsage alvorlige biologiske skader.

VUV (vakuum ultraviolet)

VUV er den del af UV-spektret, der ligger under 190 nm. Elektromagnetisk stråling under 190 nm absorberes af ilt i luften. Fysiske eller kemiske interaktioner, der kræver VUV-stråling, skal udføres i et kvælstofrenset miljø ned til 160 nm eller i et vakuumkammer under 160 nm.

Visibelt spektrum (VIS)

Den synlige del af spektret strækker sig mellem 400 nm og 700 nm (i henhold til CIE). Det dækker de bølgelængder af lys, som det menneskelige øje kan opfatte.

Watt (W) radiometrisk måling

Watt er en enhed for effekt eller arbejde. En Watt svarer til en Joule/sek.

Bølgelængde

Når elektroner vibrerer, producerer de svingende vinkelrette elektriske og magnetiske felter. Afstanden mellem på hinanden følgende feltintensitetsmaksima er defineret som bølgelængden. Disse afstande for synlig stråling er meget små og udtrykkes normalt i enhedslængder på nanometer (nm).

KRAFT:

1 watt (W):
= 0.27 lm @ 400 nm
= 25.9 lm @ 450 nm
= 220.0 lm @ 500 nm
= 679.0 lm @ 550 nm
= 683.0 lm @ 555 nm
= 430.0 lm @ 600 nm
= 73.0 lm @ 650 nm
= 2.78 lm @ 700 nm

l lumen (lm)
= 1,465 x 10-3 W @ 555 nm
= 7,958 x 10-2 candela (4p sr)

1 joule (J)
= 1 watt*sekund
= 1 x 107 erg
= 0.2388 gram*kalorier

1 lm*sekund
= 1 talbot (T)
= 1,464 x 10-3 joule @ 555 nm

IRRADIANCE:

1 W/cm²
= 1 x 104 W/m²
= 6,83 x 106 lux @ 555 nm
=14.33 g*cal/cm²/min

1 lm/m²

= 1 lux
= 1 x 10-4 lm/cm²
=1 x 10-4 phot (ph)
= 9.290 x 10-2 lm/ft²
= 9.290 x 10-2 foot-candles (fc)

INTENSITET:

1 watt/steradian (W/sr)
= 12.566 watt (isotropisk)
= 683 candela @ 555 nm

1 lumen/steradian (lm/sr)
= 1 candela (cd)
=12.566 lumen (isotropisk)
= 1.464 x 10-3 W/sr @ 555 nm

RADIANCE:

1 W/cm²/sr
= 6.83 x 106 lm/m²/sr @ 555 nm
= 683 cd/cm²@ 555 nm

1 lm/m2/sr
= 1 candela/m² (cd/m²)
= 1 nit
= 1 x 10-4 lm/cm²/sr
= 1 x 10-4 cd/cm²
= 1 x 10-4 stilb (sb)
= 9.290 x 10-2 cd/ft²
= 9.290 x 10-2 lm/ft²/sr
= 3.142 apostilbs (asb)
= 3.142 x 10-4 lamberts (L)
= 2.919 x

Skriv en kommentar