Jan Ingenhousz

Úspěchy v přírodních vědách

Na rozdíl od Josepha Priestleyho a dalších chemiků, kteří se zabývali vlastnostmi kyslíku z hlediska chemie, se Ingenhousz zabýval otázkou základní rovnováhy v živočišné a rostlinné říši. To ho vedlo ke zkoumání vzájemné závislosti rostlin a živočichů. Zavedl myšlenku, že listy rostlin částečně fungují jako čisticí prostředek a čistí vzduch. Poznamenal, že vylučování kyslíku probíhá za denního světla na spodní straně listů, zatímco za tmy rostliny vylučují malé množství oxidu uhličitého, místo aby jej pohlcovaly jako ve dne.

Ve svých úvahách na konci knihy Ingenhousz uvedl:

„Kdyby byly tyto domněnky dobře podložené, vrhlo by to mnoho nového světla na uspořádání různých částí zeměkoule a harmonie mezi všemi jejími částmi by se stala nápadnější.“

Kniha byla brzy přeložena do mnoha jazyků a stala se základem pro ten druh výzkumu, který v moderní době vedl k základnějšímu pochopení procesu fotosyntézy; jeho hledání pojmu ekonomie či rovnováhy v přírodě však nebylo jeho současníky dobře pochopeno. Pokud jde o povahu a původ kyslíku, který rostlina vylučuje, rozvinula se v 80. letech 17. století polemika mezi Ingenhouszem a Priestleym. Ingenhousz se domníval, že voda, kterou rostliny absorbují, se mění ve vegetaci a část této vody se pak uvolňuje jako kyslík

.

Napsat komentář