Endometriální buňky ve stěru a rakovina endometria

Karcinom endometria je jednou z nejčastějších gynekologických malignit ve Spojených státech. Navzdory nedávným pokrokům je každoročně příčinou rakoviny endometria přibližně 6 000 úmrtí. Několik studií naznačuje souvislost mezi endometriálními buňkami (normálními i abnormálními) na Papanicolaouově stěru a karcinomem endometria, především u žen po menopauze. Kerpsack a spolupracovníci provedli studii s cílem zhodnotit možnou korelaci mezi přítomností endometriálních buněk na Pap stěru a významnou patologií endometria.

Všechny Pap stěry z populace pacientek lékařské nadace za období tří let byly přezkoumány. Ze 119 000 Papových stěrů ve screeningovém souboru jich 61 obsahovalo endometriální buňky. Devět pacientek bylo ztraceno ze sledování a u pěti nebylo provedeno další vyšetření a byly klasifikovány jako benigní etiologie; u zbývajících pacientek byla provedena aspirace endometria, kyretáž endometria nebo hysterektomie pro potvrzení tkáně. Třicet jedna pacientek mělo na Papově stěru benigní endometriální buňky. Pět pacientek mělo atypické žlázové buňky neurčitého významu naznačující endometriální buňky, 11 pacientek mělo atypické endometriální buňky a čtyři pacientky měly adenokarcinom. Čtyřicet čtyři pacientek bylo postmenopauzálních; 12 z těchto žen užívalo hormonální substituční léčbu. Dvacet čtyři pacientek mělo abnormální vaginální krvácení. Při závěrečné analýze bylo u 45 pacientek zjištěno benigní onemocnění a u sedmi pacientek karcinom. Dvě pacientky s karcinomem endometria měly na Pap stěru benigní endometriální buňky; ostatní měly pokročilejší abnormality. Většina pacientek s karcinomem endometria měla abnormální vaginální krvácení.

Autoři došli k závěru, že asymptomatické pacientky, které mají na Papově stěru benigní endometriální buňky, ale nemají abnormální vaginální krvácení, nevyžadují další vyšetření. Nicméně i když jsou endometriální buňky popsány jako benigní, pacientka s abnormálním vaginálním krvácením by měla podstoupit další vyšetření s dilatací a kyretáží.

Napsat komentář