Definice síly

Síla je vektorová veličina, kterou lze těleso deformovat, změnit jeho rychlost nebo uvést do pohybu překonáním stavu setrvačnosti a nehybnosti. V podstatě se síla nebo její vliv soustřeďuje na schopnost měnit pohybový nebo klidový stav, který již těleso x zaujímá.

Ačkoli Archimedes nebo Galileo Galilei na druhé straně jako první experimentovali a formulovali první hodnocení síly, byl to Isaac Newton, kdo matematicky formuloval nejlepší definici síly, která převládá dodnes.

Ve vesmíru existují čtyři základní síly: gravitační, elektromagnetická, silná jaderná interakce a slabá jaderná interakce.
První je přitažlivá síla, kterou působí jedna hmota na druhou, a platí pro všechna tělesa bez výjimky. Druhá, jak už název napovídá, působí na elektricky nabitá tělesa a podílí se na fyzikálních a chemických přeměnách atomů a molekul a může být jak přitažlivá, tak odpudivá. Silné jádro je to, čím jsou atomová jádra držena pohromadě, a konečně slabé jádro má za následek beta rozpad neutronů.

Ale zdaleka ne jen neutrony, protony nebo elektrony, síla je také jednou z nejoceňovanějších fyzikálních vlastností ve sportovním prostředí, protože k uskutečnění jakéhokoli pohybu, k pohybu v prostoru, k přemístění, zvednutí nebo tlačení předmětů potřebujeme požehnanou sílu.

Také naše držení těla vyžaduje sílu, protože jinak bychom nepřekonali gravitaci a nevyhnutelně bychom spadli na zem.

V každé sportovní činnosti, která je nasazena, a podle toho, co nám říkají vědci v této oblasti, existují dva druhy síly, statická a dynamická. V prvním případě je napětí vyvíjeno na odpor bez posunu a ve druhém případě je překonáním nebo posunutím odporu sval posunut.

Říká se také, že síla může být maximální, kdy se mobilizuje maximální zátěž bez ohledu na čas, který se k tomu spotřebuje (vzpírání), vytrvalostní, což je použití síly, která nedosahuje maxima po delší dobu (veslování), a konečně najdeme výbušnou sílu, což je schopnost mobilizovat nemaximální zátěž v co nejkratším čase (např. hod diskem).

Podle Mezinárodní soustavy jednotek je newton název jednotky pro měření síly na počest jednoho z těch, kteří v tomto smyslu nejvíce přispěli. Symbolizuje ji velké písmeno N.

Další použití slova

Je třeba poznamenat, že slovo síla má v našem jazyce i další rozšířená použití, která nějakým způsobem souvisejí s výše uvedeným odkazem.

Když má někdo sílu a robustnost, aby přemístil předmět nebo těžký prvek z místa, nebo když prokáže tytéž vlastnosti, ale aby překonal překážku a dosáhl cíle, bude mluvit o síle. V druhém případě se jedná o to, co bychom mohli považovat za psychickou sílu, která je často tak důležitá a rozhodující při překonávání problémů nebo realizaci projektů. To znamená, že se řekne, že právě díky této síle se mu podařilo pohnout předmětem nebo dosáhnout svého cíle.

Slovo síla nám také umožňuje vysvětlit intenzitu, kterou něco představuje, například křik nebo pláč někoho měl neuvěřitelnou sílu.

Slovo síla je také spojeno s otázkami, jako je moc, autorita, zejména proto, že legitimní autorita má sílu donutit ty, které řídí, aby dodržovali platná pravidla.

Na druhé straně ve věcech fyzického násilí vždy vstupuje do hry otázka síly, protože když se násilí zhmotní, je to proto, že někdo vnucuje svou sílu druhému, který je naopak z hlediska měření sil slabší, a proto v souboji prohrává.

Na druhé straně pojem pracovní síla, hojně používaný v sociologii, označuje ty fyzické a psychické předpoklady, které jedinec vykazuje a které uvádí do činnosti, když je třeba vykonat určitou práci. Tento pojem vytvořil a rozšířil německý filozof Karel Marx v jednom ze svých největších děl, Kapitálu, vydaném v roce 1867.

Napsat komentář